Programmet «Informasjons- og markedsføringstiltak for foredlede produkter av ris i tredjeland, spesielt i Nord-Amerika (USA), Russland og Norge» ble lansert i juli 2014 og ventes å bli fullført i løpet av tre år.

Programmet ble presentert av sammenslutningen av juridiske enheter bestående av aksjeselskapet EV.GE PISTIOLAS S.A. med markedsføringsnavnet «Agrino», 1. Landbrukssamvirke i Chalastra, 2. Landbrukssamvirke i Chalastra og Landbrukssamvirket i Adendro «AGROVIOTOPOS».

Programmets tiltak i satsingslandene fokuserer på opplysning av forbrukere, storhusholdninger, ernæringseksperter og opinionsledere om:

  • foredlede produkteravris av europeisk opprinnelseogde strenge kvalitetsstandardene som gjelder for disse,
  • dekomparative fordelenemed hensyn til sikkerhetogkvalitet overforforbrukerne,
  • det europeiske rammeverketfor kornogspesielt foredlede produkter av ris,
  • europeiskpolitikkpåhelse- og sikkerhetsstandarderidyrkingenogproduksjonenav ris og foredlede produkter av risogforbrukerbevissthetmed formålå øke forbruket

Programmet tar i tillegg sikte på å fremme forbruket av ris av europeisk opprinnelse i forhold til import fra land utenfor EU ved å fremheve sikkerheten og sunnheten som kjennetegner den europeiske risen, dens bidrag til et balansert kosthold og smaksopplevelsen den byr på.